Dokumenti

Valmieras Sporta skola

Valmieras Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.

Valmieras Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

Valmieras Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Valmieras Bērnu Sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2018./2019.m.g.

Valmieras Bērnu sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2017


Nolikums: 

Valmieras novada pašvaldības Valmieras Sporta skolas NOLIKUMS

 Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.mācību gadā

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022.mācību gadā

Lēmums Nr.445 "Par vecāku līdzfinansējumu maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās" 

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 44  "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā""

 Valmieras Sporta skolas "Attīstības plāns 2023.-2026.gadam"

Iekšējās kārtības noteikumi (Šobrīd tiek veikta Skolas Iekšējās kārtības un Drošības noteikumu aktualizācija atbilstoši 2023. gada 22. augusta MK noteikumiem Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, kas stājās spēkā 2023.gada 26.augustā.)

Iekšējās kārtības noteikumi uz valstī izsludināto ārkārtējās situācijas laiku

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

Iesniegumu, atbilžu reģistrācijas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Kārtībā, kādā audzēkņi tiek uzņemti, pārcelti un atskaitīti no Valmieras Bērnu sporta skolas

Vardarbības pret izglītojamo novēršanas kārtība


Iesniegumi:

Iesniegums par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas

Iesniegums par atskaitīšanu no Valmieras Sporta skolas

Iesniegums par vecāku līdzfinansējuma maksas atlaides piešķiršanu

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras SS profesionālās ievirzes izglītības programmā V20

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras SS profesionālās ievirzes izglītības programmā V30

Paraugs - Iesniegums par uzņemšanu Valmieras SS interešu izglītības programmā

Paraugs - Līgums par vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības programmām

Paraugs - Līgums par vecāku līdzfinansējuma maksu interešu izglītības programmām


Citi:

Valmieras novada pašvaldības privātuma politika